متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری سوم