متن پیام شما


در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۷ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۵ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۴ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۳ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۲ قرار گرفته است.

در این بخش فایل های صوتی مراسم شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۱ قرار گرفته است.