متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [80/42]
دریافت بخش 2 - (روضه) [58/52]
دریافت بخش 3 - (روضه) [40/81]
دریافت بخش 4 - (روضه) [65/31]
دریافت بخش 5 - (روضه) [24/97]
دریافت بخش 6 - (روضه) [47/55]
دریافت بخش 7 - (روضه) [89/49]
دریافت بخش 8 - (روضه) [103/17]