متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴ وفات حضرت معصومه (س) می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۳۰ دی ۱۳۹۴