متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم فاطمیه اول ۱۳۹۶ می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۶