متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵ می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵