متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری اول