متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری دوم می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم

تصاویر مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۴ سری سوم